УнафэщIыр чристэн литературэм хутепсэлъыхьащ интернатым и гъэсэнхэм

20.03.2019
Просмотры: 3054

Быйыл март айны 18-де Юца элде Къазан клисаны тамадасы иерей Беляев Александр, 12-чи номерли интернатны сабийлери бла бирге тилек да этиб православ китабны юсюнден ушакъ бардырды. Интернатны джеринде алаша клисада тилекден сора православ динчи сабийлеге презентация этиб бу байрамны юсюнден ушакъ да бардырды. Ушакны андан арысын сабийле бла бирге чай иче алай бардырдыла. Бу байрамгъа джоралаб православ динчи школ китабханагъа православ китабла бериб артыкъ да бек сабийлени эслерин Инджилге бурдурду.

3054
Фотогалерея