УнафэщIыр чристэн тхылъхэм яхутепсэлъыхьащ библиотекэм екIуалIэхэм

15.03.2019
Просмотры: 1935

2019 гъэм гъатхэпэм и 14-м ЕссэнтIыгу къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэм ирагъэблэгъащ Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей. Чристэн тхылъым и махуэм теухуа зэхыхьэм хьэщIэхэм къыщащIащ духовнэ тхылъхэм я мыхьэнэр зыхуэдэр, ар нэгъуэщIхэм къазэрыщхьэщыкIыр, щоджэнхэм теухуахэр.

УнафэщIыр тепсэлыъхьащ Урысейм япэ тхылъхэр къызэрыщыдэкIам, махуэшхуэр къызэрыунэхуам и тхыдэм, Тхьэм теухуа тхылъхэм уахуэсакъыу зепхьэн зэрыхуейм. Чристэн литературэм и мыхьэнэм куэд къытеувыIащ, абыхэм цIыхухэм къахуихь фIыгъуэм.

Зэпсэлъэныгъэм презентацэ щIагъужащ, кинофильмхэм щыщ Iыхьэхэр, усэ къеджэхэр къыщыхьауэ. Библиотекэм и лэжьакIуэхэр къытеувыIащ «Чристэн тхылъым и махуэр» гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьа лэжьыгъэхэм.

1935
Фотогалерея