ЕкIуэлIапIэхэм я библиотекэхэм тхылъ минитIым щIигъу ягъэшащ

26.02.2019
Просмотры: 2451

2019 гъэм мазаем и 25-м Псыхуабэ епархием и унэм ирагъэблэгъащ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег – библитекэхэм я лэжьыгъэхэмкIэ жэуап зыхьыр, библиотекэхэм я зыужьыныгъэр, тхылъхэр зэбгырыгъэхыныр, члисэ округхэм я благочиннэхэр, екIуэлIапIэхэм, тхьэмахуэ школхэм я библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр. Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ епархием и фондым щыщу къуажэ екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэмрэ тхьэмахэу школхэмрэ дерс зэмылIэужьыгшъуэхэр зэрырагъэджыну, тхыдэм, философием теухуа тхылъ минитIым щIигъу ягъэшащ. Апхуэдэу тхьэнапэхэр тхынымкIэ, епархием и лъапIэныгъэхэм я гъуэгугъэлъагъуэхэр, чристэн художественнэ литературэхэр къыщыхьа альбомхэр щIагъужащ. «ЕкIуэлIапIэ пхыдзахэм я дежкIэ, ар, дауи, дэIэпыкъуныгъэшхуэщ. Абыхэм тхылъхэм хухахыну мылъку яIэкъым. А тхылъхэм я нэхъыбэр куэд щIауэ къыдагъэкIыжакъыми гъуэтыгъуейщ», - къыхигъэщащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. «Къэзакъхэм я тхыдэм ехьэлIа литературэхэр мыбы щыкуэдщ. Аращи, Псыхуабэ и къэзакъ школым и библиотекэм къыхэхъуэнущ», - щIигъужащ къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. Епархиер доIэпыкъу тхылъ фондхэм зегъэужьыным, сыту жыпIэмэ члисэ егъэджэныгъэ сабийхэмрэ балигъхэмрэ яхуэхъур екIуэлIапIэхэрщ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2014 гъэм Бештаурскэ къулъшырыфым и фондым щыщ тхылъ мин бжыгъэхэр Черкесск ягъэшащ, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и библиотекэм и лъабжьэ хъуар. А къыдэкIыгъуэхэр къахуощхьэпэ Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэми. 2018 гъэм Тхылъ тедзапIэ советым и жэрдэмкIэ, епархием библиотекэхэм зегъэужьынымкIэ жэуап зыхьыр хахащ.

2451
Фотогалерея