Архиепископ Феофилакт Тхьэ елъэIуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Харлампий

24.02.2019
Просмотры: 3305

2019 гъэм мазаем и 23-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Харлампий и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Харлампий и цIэр зезыхьэ члисэ Порт-Артур щыIэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм къулыкъур дригъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэм кIуэхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий и пашэу къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий щIыгъуу иригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIыну къызэхуэсащ щIыналъэм щыпсэухэр, Кавказым и Минводы и алыдж зэгухьэныгъэм щыщхэр.

ТхьэлъэIу нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ иужькIэ Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэм хэтхэм ехъуэхъуащ члисэм и староста Шахбазов Одиссей. Псапэ шэджэгъуашхэкIэ зэхыхьэр зэхуащIыжащ.

А махуэм и пщыхьэщхьэм архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн

нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Щихънагъ нэхъыщхьэр тхьэмахуэ Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ.

3305
Фотогалерея