Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм нэхъыжьхэм хъуэхъухэр хуагъэхьэзыращ

20.02.2019
Просмотры: 2001

2019 гъэм мазаем и 17-м, Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым хъуэхъу газетхэмрэ открыткэхэмрэ нэхъыжьхэм хуагъэхьэзыращ, жьы хъуахэм я республикэ интернатым щыIэхэм. Сабийхэм саугъэтхэр икIи хъуэхъухэр нэхъыжьхэм хуагъэхьэзыращ я гуапэ ящIын папщIэ.

2001
Фотогалерея