Архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиэ махуэшхуэр Иноземцевэ щригъэкIуэкIащ

08.02.2019
Просмотры: 2746

2019 гъэм мазаем и 7-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Иноземцевэ къуажэм «Утоли моя печали» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм. Махуэшхуэм щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Александр, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.

Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, Жорыр яритащ ба хуащIын папщIэ икIи екIуэлIапIэм къэкIуахэм епсэлъащ.

2746
Фотогалерея