Архиепископ Феофилакт IущIащ СКФУ-м и студентхэм

27.01.2019
Просмотры: 2284

2019 гъэм щIышылэм и 25-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Татьянэ и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ

зэхуэхьэсам. Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм щихъ Татьянэ папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

А махуэ дыдэм, Урысейм студентхэм я махуэр щагъэлъапIэм, архиепископ Феофилакт СКФУ-м и студентхэм яIущIащ Ставрополь крайм и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Рахимов Мыхьэмэд-Хьэжырэ Псыхуабэ Думэм и унафэщI Похилько Людмилэрэ я гъусэу. Ахэр егъэджэныгъэм тепсэлъыхьащ.

Студентхэм упщIэхэр жыджэру ятащ, къагъэлъэгъуа темэм и мызакъуэу. Дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм абыхэм жэуапхэр иратащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэмрэ КъурIэнымрэ, дин хабзэхэр, цIыхухэм я лъапIэныгъэхэр я тегъэщIапIэу. Дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм жаIэм и мыхьэнэр зэтехуэрт – егъэджэныгъэм и мыхьэнэм, ныбжьэгъугъэм, гъунэгъу лъэпкъхэм я хабзэхэм пщIэ хуэщIыным теухуауэ. Апхуэдэу студентхэр къыхураджащ зэпымыууэ ефIэкIуэну, нэхъыбэ еджэну, социальнэ сайтхэм зыдрамыгъэхьэхыну, иджырей Iэмэпсымэхэмрэ Интернетымрэ я фIагъхэр къагъэсэбэпыну. ЗэIущIэр студентхэми егъэджакIуэхэми ягу дыхьащ, хьэщIэхэми я гъусэу. Архиепископ Феофилакт Татьянэ цIэр зезыхьэ егъэджакIуэхэми студентхэми ехъуэхъуащ. Дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр иджыри еджапIэм ирагъэблэгъащ, студентхэм епсэлъэну.

2284
Фотогалерея