Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм бранычхэмрэ тхьэлъэIу тхылъхэмрэ тыгъэ хуащIащ

15.01.2019
Просмотры: 2404

2019 гъэм щIышылэм и 13-м, тхьэлъэIу литургие нэужьым Хъуромэ зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ, Тхьэм и къуэр дунейм къызэрытехьам теухуауэ. Черкесск къалэм щихъ пэлъытэ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм балигъхэри сабийхэри щызэхуэсащ.

Махуэшхуэр къызэIуихащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кишунов Коycтантин. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я хъуэхъухэр ирагъэжьащ Христос и Хъуромэ Тропарыр жаIэу. ИужькIэ къызэхуэсахэр ирагъэплъащ Христос и Хъуромэм и тхыдэм теухуа теплъэгъуэм. НыбжьыщIэхэр усэ къеджащ, уэрэд жаIащ.

Махуэшхуэр щиухым унафэщIыр псоми ехъуэхъуащ, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм IэфIыкIэхэмрэ тхьэлъэIу тхылъхэмрэ тыгъэ яхуищIащ.

2404
Фотогалерея