Къэзакъхэм Христос и Хъуромэр станицэм и члисэм щагъэлъэпIащ

12.01.2019
Просмотры: 2032

Христос къыщалъхуа махуэм Котляревскэ станицэм и Покров члисэм «Къэзакъ псей» зэхыхьэр щрагъэкIуэкIащ. Къэзакъхэр ядэIэпыкъуэгъуу махуэшхуэр члисэм илъэс етIуанэ хъуауэ щагъэлъапIэ. Члисэм и тхьэмахуэ гупым и гъэсэнхэмрэ къэзакъ щIалэгъуалэ гупымрэ тропарыр, хъуромэ колядкэхэр, уэрэдхэр, «Христовы воины» къэзакъ таурыхъыр зи лъабжьэ теплъэгъуэр ягъэхьэзыращ. Май къалэм и къэзакъ щIалэгъуалэм шашкэм щаIэ зэфIэкIыр къагъэлъэгъуащ. Май районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман, ирагъэблэгъа хьэщIэ Скляров Дмитрий ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ ехъуэхъуащ. Махуэшхуэр щиухым саугъэтхэр ятащ.

2032
Фотогалерея