Архиепископ Феофилакт Хъуромэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

07.01.2019
Просмотры: 2578

ЩIышылэм и 5-м пщыхьэщхьэмрэ щIышылэм и 6-м пщэдджыжьымрэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Пастыр нэхъыщхьэр инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ гъэнэхуам щыщ ящихуащ.

ТхьэлъэIу литургие нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ щоджэнхэм я гъусэу икIи Христос и Хъуромэм и тропарымрэ кондакымрэ жаIащ.

ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм игъэнэхури тыгъэ яхуищIащ Хъуромэ нэщIым и иужьрей махуэм яшх дагъэрэ форэ зыщIэлъ шхыныгъуэ IэфIыр.

Щихънагъым къэблагъэ махуэшхуэмкIэ къехъуэхъуащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и хорыр.

2578
Фотогалерея