КъегъэлакIуэхэр арэзы техъуащ члисэ зэхуэхьэсар мафIэсгъэункIыфIкIэ къызэрызэгъэпэщам

29.12.2018
Просмотры: 2063

Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэр къапщытащ Черкесск, Усть-Джегуты районхэм МЧС ГУ-м КъШР-м щиIэ кIэлъыплъыныгъэ, профилактикэ къудамэм и лэжьакIуэхэм. ИлъэсыщIэ, Хъуромэ махуэшхуэхэм ирихьэлIэу къегъэлакIуэхэм ягу къагъэкIыжащ мафIэс къэхъуа нэужь зэрызыпхъумэжынур.

Iуэхум хэтащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр, члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэхэр. МЧС-м и лэжьакIуэхэр шынагъуэншагъэм арэзы техъуащ, члисэ зэухэхьэсар къызэрызэгъэпэщам, махуэшхуэм зэрыIущIэнум.

2063
Фотогалерея