Благочиннэр хэтащ УФСИН-м и жылагъуэ советым и лэжьыгъэм

20.12.2018
Просмотры: 2360

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м Налшык щекIуэкIащ УФСИН-м и жылагъуэ советым и иужьрей зэхуэсым кърикIуахэм теухуа зэхыхьэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ советым и унафэщI, «Советская молодёжь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд, советым и унафэщIым и къуэдзэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и корреспондент Мэльбахъуэ Зинаидэ, Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылёв Валентин, КъБР-м и Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэ комиссэм и унафэщI БырмамытI Ауес, «Вести «Кабардино-Балкария» ВГТРК-м и корреспондент Гериев Сафар, ветеранхэм я Советым и унафэщIым и къуэдзэ, къэралкIуэцI къулыкъущIапIэм и полковник Сасыкъ Анзор, щIыналъэ органым и аппаратым и лэжьакIуэхэр.

ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Урысей УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ БырмамытI Чэрим жылагъуэ советым и лэжьыгъэм хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ, республикэм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ Iуэхум и лэжьыгъэхэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ, жылагъуэр абы зэрыхэтым гу зэрылъитар къыхигъэщри.

Чэрим къыхигъэщащ благочинием и щоджэнхэр хэту, республикэм и гъэзэщIаIкуэ колониехэм духовнэ лэжьыгъэ ин зэрыщрагъэкIуэкIыр, тезыр зрагъэпшынхэр гъащIэ узыншэм хыхьэжыным къыхураджэу, гъащIэ мыхъумыщIэр къагъэнэнымкIэ къару халъхьэу. Урысей УФСИН-м и Жылагъуэ советым КъБР-м щиIэ къудамэм хэтхэм къыхагъэщащ цIыхухэр егъэблэгъэным жыджэру зэрыхэтыр. Тезыр зрагъэпшынхэм я IуэхущIапIэм кIуэхункIэ, - жиIащ Сасыкъ Анзор, - къалэн гуэр яIэщ, нэхъыщхьэр – тезыр зрагъэпшынхэм я хуитыныгъэр къызэпымыудынырщ, абыхэм я псэукIэр, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуащIэр, зэрылажьэр къэхутэнырщ. ЗэIущIэм хыхьэу хэплъащ ныкъуэдыкъуэхэм я хуитынгъэр зыхъумэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр УИС-м и IуэхущIапIэхэм «Дорожная карта» Iуэхур зэрагъэзащIэм. ЗэIущIэм хэтхэм, лэжьыгъэр щызэхуащIыжым, КъБР-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ Iуэхухэм жылагъуэр нэхъ зыубгъуауэ хагъэгъуэзэну яубзыхуащ.

2360
Фотогалерея