Чристэн гимназием фэеплъ дапхъэ щагъэуващ зауэлI интернационалистым и щIыхькIэ

12.12.2018
Просмотры: 2368

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием къыщызэIуахащ зауэлI интернационалист Гогричиани Важэ и фэеплъ дапхъэ, курыт еджапIэ №3-р къэзыухам и цIэкIэ.

Гогричиани Важэ 1960 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м Кисловодск къыщалъхуащ. 1968 гъэм къыщыщIэдзауэ 1978 гъэ пщIондэ ар курыт еджапIэ №3-м щеджащ. 1978 гъэм Совет Армэм ираджащ, Афган Демократие республикэм къулыкъу щищIащ, Кабулэ къалэм радиолокацэ станцым и радиомеханик-водителу щылэжьащ. И интернациональнэ къалэным емыпцIыжу абы игъэзэщIащ, Совет Союзым и дамыгъэр къыхуагъэфэщащ Афган республикэм ейр щIыгъуу. 1991 гъэм ар дунейм ехыжащ, дзэ къулыкъу щищIэм игъуэта узыфэр яхуэмыгъэхъужу.

ЛIыхъужьым и фэеплъыр ягу къагъэкIыжыну къызэхуэсащ Чристэн гимназием и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, Кисловодск и офицерхэм я «Офицерская честь» зэгухьэныгъэм и унафэщI Фарзалиев Б., жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ ГО, ЧС администрацэхэм я управленэм и унафэщI Подорин С, Кисловодск администрацэмрэ Думэмрэ я лIыкIуэхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэр, Гогричиани Важэ и благъэхэр, Iыхьлыхэр.

Фэеплъ дапхъэр къызэIухын Iуэху гуапэр хуагъэфэщащ лIыхъужьым и анэ Гогричиани Ноннэрэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоаннрэ. Абы иригъэкIуэкIащ зауэлI-интернационалистым, фIэщхъуныгъэмрэ Хэкумрэ зи псэр щIэзыта зауэлIхэм я псэр зэгъэным теухуа къулыкъур.

Щоджэным къыхигъэщащ Чристэн Члисэм сыт щыгъуи Хэкум и къуэ пажэхэр тхьэлъэIукIэ игу къызэригъэкIыжыр, - ехъулIэныгъэ къэзыхьахэр, Христос и псалъэм тетхэр.

Зэхыхьэм хэтхэр зы дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ Гогричиани Вожэ икIи абы и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

2368
Фотогалерея