Архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр щыIащ Лермонтовскэ округым и члисэхэм

29.11.2018
Просмотры: 2992

Епархияны архитектура-къурулуш комиссиясыны планнга кере Лермонтовэклиса округга кезюулю айланыуу болду. Анга, къурулуш джаны бла епархия белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей, къурулуш джаны бла джуаблы динчини болушчусу протоирей Дементьев Григорий, епархияны архитектору бла древлехранители Чечин Олег эмда епархия складны тамадасы Чечин Сергей киргендиле.
Къурулуш джаны бла епархия белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей аны бла бирге епархияны архитектору бла древлехранители Чечин Олег, благочинияны клисаларында баргъан къурулушундан хапарлы болуб керекли оноуланы да этдиле.
Комиссия кесини ишин Лермонтов шахарда Сергий Радонежский шыйыхны клисасында  къабыргъаларында суратла салгъанына къараб башлады. Ол ишледен аланы Лермонтов клиса округну джуаблы динчиси протоирей Фаустов Константин хапарлы этди. Острогорка элде Георгий клисада къабыргъаланы эмда иконостасны джангыртылгъанына комиссия къарады. Анда клисаны тамадасы, клиспны джеринде эки къабатлы мекямны проекти бла шагърей этди. Комиссия да проекте къаллай бир белме боллугъуна аланы кенгликлери къаллай бир болургъа кереклилерин чертиле, ала белгиленнгенден сора ол къагъытланы архитектура-къурулуш белюмге берирге
кереклисин айтдыла. Андан сора да комиссия Юца элде Масихни Анасыны Къазан иконасыны приходунда болду, анда приход мекямны ишлениуюне да къарадыла.

2992
Фотогалерея