Анэхэм я махуэмкIэ Епархием щехъуэхъуащ

29.11.2018
Просмотры: 3641

Хар джыл сайын да ананы халкълаарасы Кюнюню аллы бла «Дом для мамы» деген епархия кризис араыкъда тургъанла, волонтерла, ишчилери да бу байрамны белгилерге бирге джыйыладыла. Быйыл аналагъа кесини алгъыш сезюн православ динчи Рубец Алексий айтды.
Экинчи кере бу байрамны къурамында: декоратив творчество, назму, джыр , юч автор номинацияда, «Вдохновение материнства» деген конкурсну эсеблерин да белгиледиле. Сыйлы саугъаланы конкурсха къошулгъан сегиз тиширыу алды. Дом для мамы дегенни доброволецлери бла студент волонтерла байрамны кезюуюнде кеб джумуш да баджардыла. Аралыкъ болушлукъ этген юйдегилени сабийлери бла бирге беш мастеркласслада этилгенден аналагъа саугъала бердиле. Устахана юйлени тамадаларыны башчылыгъы бла открыткала, сувенирле дагъыда четенле да этдиле. Къуанч халны ессентюкде экономика бла сервисни эмда предпринимательствону студентлери андан да джарыкъ этдиле. Импрвизация халда концертни доброволецлени, юйдеги клубну келечилерини эмда уста джырчыланы представлениялары
бардырды. Ессентюкде медицина колледжни волонтерлары, анала бла сабийлери да къошулуб алагъа сейир конкурс этдиле. Пятигорскени кърал университетини студентлери оюн белмеде эм гитче сабийле бла танышдыла. «Профессия» деген окъуу аралыкъны усталары анала бла къызчыкъланы чачларын ариу эшдиле. Байрамны бары да туз дамдан ауузланыб тамамладыла.
Иноземцево поселокда «Малыш» деген балабакъны «Зернышко» деген православ кружогуну сабийлери Пресвятой Богородица бла Ананы халкъларасы кюнюне джарыкъ утренник этдиле. Ол байрамгъа Иоанно-Предтеча клисаны тамадасын протоирей Великородный Павелни чакъырдыла. Сабийле келген къонакълагъа ариу таурух кергюзтдюле, джырлагъан да этиб аналары бла бирге тебсеген да этдиле. Православ динчи сабийлеге Пресвятой Богородицаны юсюнден хапар айтыб татлы затла да берди.
Черкесскени Никольский клисасыны христиан дин школунда, ананы халкъларасы Кюнюне атаб, «Мамины руки» деген ат бла фестиваль бардырдыла. Сабийле музыкалы номерле бла назмула хазыр этген эдиле. Анала уа кеслерини ишлеринден энчи кермючле хазыр этиб музыкалы представленияла , сценкала да кергюзюб кеслери къоллары бла биширген татлы хантла бла сыйладыла. Ол байрамда иерей Гурин Александр, приходланы христиан дин школларыны Конкурсну къачда турунда хорлагъанлагъа дипломла берди.

3641
Фотогалерея