Архиепископ Феофилакт Усть-Джегуты зэхыхьэр щригъэкIуэкIащ

24.11.2018
Просмотры: 2933

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м, Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ Члисэ зэхуэхьэсам и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Усть-Джегуты (КъШР) и Михайловскэ члисэм и зэгухьэныгъэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр иригъэкIуэкIащ. Литургиер Щоджэн нэхъыщхьэм драгъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь Кузнецов Сергий, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александр, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий сымэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэдэсхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр, Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и къэзакъхэр.

Литургие зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьхэм Щихънагъ нэхъыщхьэм махуэшхуэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэр къэзакъ хорым и концерткIэ зэхуащIыжащ икIи зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ, шэджэгъуашхэ зэдащIащ.

2933
Фотогалерея