Благочиннэхэм я зэхуэсым щытепсэлъыхьащ епархием и зэхыхьэм и къалэнхэм

21.11.2018
Просмотры: 2531

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м, Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и благочиннэхэм я советым и зэIущIэ. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ епархием и къудамэхэм я унафэщIхэр.
Советым хэтхэм зэхалъхьэжащ пастыр конференцэм кърикIуахэр, чристэн  литературэр зэрызэбграгъэхым къытеувыIащ, епархием и Хъуромэ къеджэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIым къытекувыIащ, 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 14-м траухуар. ЗэIущIэм хэтхэр хэплъащ зэхыхьэм и къалэнхэм икIи траухуащ епархием и зэIущIэ зэхэтынур.

2531
Фотогалерея