Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам къыщызэIуахащ щоджэн Еремеев Андрей и цIэр зезыхьэ гъэлъэгъуэныгъэр

15.11.2018
Просмотры: 3239

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 11-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм, Урыс Чристэн Члисэм и Патриаршэ благочинием и екIуэлIапIэхэм Тыркуменистаным щиIэ Ашхабад округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Копач Иоанн.
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургием хыхьэу Пастыр нэхъыщхьэм Санкт-Петербург Копач Петр и цIэр зезыхьэ и духовнэ школым и IV курсым и студентым къардэн къулыкъур хуигъэфэщащ. ТхьэлъэIум и пэ къихуэу Пётр закъригъэцIыхуащ, щоджэн нэхъыщхьэр, щоджэнхэр, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр къыхуриджащ Тхьэ хуелъэIуну.
ТхьэлъэIу нэужьым Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым архиепископ Феофилакт къыщызэIуихащ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Еремеев Андрей и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.  Абы сурэт 50 хагъэхьащ, зэманкIэ зэтемыхуэу икIи Iэмал зэмылIэужьыгуъэхэр къигъэсэбэпу ищIауэ. Выставкэм зыкърезгъэхьэлIахэм щоджэным, егъэджакIуэм, художникым, усакIуэм, бардым и лэжьыгъэхэм зыхагъэгъуэзащ. Андрей и тхылъ псапэу ящэхэр выставкэр щекIуэкI пэшым щагъэуващ. Абы къыхэкIа ахъшэр псапэ Iуэхум хухихащ.

3239
Фотогалерея