Щоджэныр япэ курсым щеджэхэм епсэлъащ чристэн щхьэхуитыныгъэр къазэрыщыхъум теухуауэ

02.11.2018
Просмотры: 2196

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м Псыхуабэ и медико-фармацевтикэ институтым щекIуэкIащ япэ курсым и студентхэмрэ Чристэн, муслъымэн динхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы студент щищэм щIигъу зэхуишэсащ. Псыхуабэ, Черкесск епархием и лIыкIуэу абы хэтащ епархием и Богословскэ-катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Абы и къэпсэлъэныгъэр триухуащ цIыхум щхьэхуитыныгъэр къызэрыгурыIуэм. Щоджэным жэуап иритащ студентхэр зыщIэупщIахэм.

2196
Фотогалерея