Псыхуабэ и члисэ нэхъ жьы дыдэм и юбилейр игъэлъэпIащ

15.10.2018
Просмотры: 2891

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м Псыхуабэ и Покров члисэм и зэгухьэныгъэ нэхъ жьы дыдэр IущIащ и юбилейм. БгъэIэпхъуэ хъу къэзакъ члисэр Кисловодск ирашу иджырей Свободэ къуажэм зэрыщагъэуврэ илъэси 115-рэ ирокъу. Махуэшхуэм тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, къалэм и члисэхэм я унафэщIхэмрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ щIыгъуу. Члисэм Тхьэ елъэIуну щызэхуэсахэр щыкуэдт. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм цIыху щитхум нэблагъэ щызэхуэсащ.
Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым благочиннэм игъэнэхуащ джыназ Невский Александррэ Кронштадский Иоаннрэ я тхьэнапэхэр. ИужькIэ щоджэнхэм махуэшхуэр ягъэлъэпIащ икIи члисэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илиярэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ ехъуэхъуащ. Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкIыу зэгухьэныгъэм тыгъэ хуащIащ Тхьэм и Анэм и «Сладкое Лобзание» тхьэнапэр.
Махуэшхуэ концертым и пэ къихуэу благочиннэм игъэнэхуащ «Фотос» щIалэгъуалэ центрым и IуэхущIапIэр икIи абы екIуалIэхэм яритащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр.
ТхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм кIуэ ныбжьыщIэхэм папщIэ нэгузыужь программэ къызэрагъэпэщащ аниматорхэр хэту, нэхъыжьхэр еплъащ скрипкэ еуэ ансамблым и концерт. Махуэшхуэм хэтхэр Iэнэм ирагъэблэгъащ. Дэтхэнэми  фэеплъ саугъэтхэр иратащ – махуэгъэпсрэ Покров члисэр къызытещ бранычрэ. А махуэ дыдэм махуэшхуэм хьэщIэхэм мыIэрысэ килограмм 400 хуагуэшащ.
***
Покров члисэм тхыдэ къулей иIэщ. Абы щоджэн цIэрыIуэхэм къулыкъу щрагъэкIуэкIащ. Апхуэдэщ архимандрит Иоанн (Мирошников), члисэм и тыхь щIапIэм деж щыщIалъхьэжар. Покров члисэр зэи зэхуащIакъым, зауэ, совет зэманхэми.
Иджыпсту Покров члисэр ирагъэфIэкIуащ. Псори зэрахъуэкIащ, унащхьэр, бжэ-щхьэгъубжэхэр, лъэгур. Блынхэмрэ унащхьэмрэ хабзэм тету ятхащ. Члисэм тхьэмахуэ школ хэтщ, псапащIэ шхапIэ щIыгъуу. Щэбэт къэс абы шэджэгъуашхэ пщIэншэу щагуэш. Апхуэдэу щэбэт къэс Покров члисэм егъашхэ Псыхуабэ и бэзэр Ищхьэм щыIэ гукъыдэж зиIэхэр.

2891
Фотогалерея