Архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэ зэрагъэпэщыжар

22.09.2018
Просмотры: 3057

2018 гъэм фокIадэм и 21-м, Тхьэм и Анэм и Рождество махуэшхуэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэр, Прохладнэм и Никольскэ члисэм щыIэр. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин я пашэу.
ЛъапIэныгъэр зэрагъэпэщыжащ Москва и духовнэ академием и Иконописнэ школыр къэзыухахэмрэ Маршалкинэ Марие Сидоренкэ Алексейрэ я семинариемрэ,. Апхуэдэу, архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ ягъэхьэзыращ зэгъусэ тхьэлъэIухэм папщIэ теплъэм и копиер.
Ягъэнэхуа нэужь, Пастыр нэхъыщхьэм Кременчуг-Константиновскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Рождество члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. Щихънагъым и гъусэу къуажэдэсхэмрэ Налшык, Бахъсэн, Прохладнэм къикIыу  щыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр хэтащ. Архиепископ Феофилакт а махуэм псори къыхуриджащ адэ-анэхэм папщIэ Тхьэ елъэIуну, литургием щызэхуэса сабийхэм IэфIыкIэхэр яритащ.

3057
Фотогалерея