Благочиннэм иригъэкIуэкIащ зэгухьэныгъэ цIыкIум и гуфIэгъуэр

20.09.2018
Просмотры: 2276

Зеленчукскэ районым Зеленчукскэ, Исправнэ станицэхэм я зэхуакум, илъэс 90 ипэкIэ къуажэ цIыкIу къыщыунэхуащ, НовоиправненскэкIэ еджэу. Станицэхэм зэманыр кIуэхункIэ нэхъри заужьырт, къуажэ цIыкIуми абыхэм закъыкIэригъэхуртэкъым. Илъэс хыщI ипэкIэ къуажэм курыт еджапIэ къыщызэIуахащ, а гъэ дыдэми щэнхабзэмкIэ унэ къыщыунэхуащ. Къуажэм зэгуэр члисэ щыIащ, ауэ зэхэзехуэн щащIам ар зэхакъутащ. Абы къыщIэнар Тхьэм и Уэхьий Михаил и фэеплъу ягъэнэхуащ. Иджыри къэнащ фокIадэм и 19-р махуэшхуэу зэралъытэр. Къуажэм и тхыдэм а махуэр сыт щыгъуи щагъэлъапIэу къекIуэкIащ, я хэку цIыкIур зэраухуар ягу къагъэкIыжу. 2016 гъэм шыщхьэуIум Исправненскэ муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Брыкинэ Маринэ къуажэдэсхэм унэ цIыкIу яхухихащ, чристэнхэр щызэхуэсу Тхьэ щелъэIун папщIэ. Новоисправненскэдэсхэм абы лъандэрэ езыр-езырурэ а унэр зыхуей хуагъазэ, Тхьэм и Уэхьий Михаил и фэеплъ хъуар. 2016 гъэм зэгухьэныгъэм фэеплъ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм тхьэлъэIу литургиер – Щоджэн нэхъыщхьэм и япэ икIи члисэр зэхакъута нэужь япэу къызэрагъэпэща тхьэлъэIур – Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ. Абы лъандэрэ тхьэлъэIу унэм зэпымыууэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкI.
Махуэшхуэм, 2018 гъэм фокIадэм и 19-м тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Исправнэ станицэм и Михаило-Архангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Адександррэ Карачаевск къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергийрэ и гъусэу.
Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений къуажэдэсхэм ялъигъэIэсащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI пастыр нэхъыщхьэм и хъуэхъур: «Илъэс ещанэ хъуауэ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр ди къуажэм щыдогъэлъапIэ, тхьэлъэIу литургие илъэс зыбжанэкIэ щемыкIуэкIам. НэхъапэIуэкIэ диIар – ЩэнхабзэмкIэ унэм щытщIа тхьэлъэIу цIыкIухэрщ. Нобэ зэгъусэу Тхьэ делъэIу къудей мыхъуу, ди махуэшхуэм хьэщIэхэри къедгъэблагъэ хъунущ!» - къыхигъэщащ благочиннэм. Щоджэным фIыщIэ хуищIащ Исправненскэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Брыкинэ Маринэ, Новоисправненскэ зэгухьэныгъэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и фэеплъу щыIэ тхьэлъэIу пэшыр езыгъэфIакIуэ дэтхэнэми.

2276
Фотогалерея