Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъ конференцэ Псыхуабэ щекIуэкIащ

17.09.2018
Просмотры: 3680

Быйыл сентябрь айны 16-да Пятигорскени Спасс ара клисасында Орус Православ Клисаны Басма Советини председатели Калуга бла Боровскени митрополити Климент. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Махачкала бла Грозныйни архиепископу Варлаам Дин къуллукъ бардырдыла, алагъа дин къуллукъ болушлукъну да архипастырланы биргелерине келген динчиле бла Пятигорск епархияны динчилери этдиле. Дин къуллукъдан сора митрополит Климент архиепископ Феофилактха Басма Советни саугъасын- биринчи басмачы Иван Федоровну 1-чи дараджалы майдалын берди. Андан сора Спасс клисаны Джаш телю аралыгъында "Царственные страстотерпцы и новомученики Российские", деген ат бла конференция болуб етдю.
Аны келечилери блва къонакъларына хошкелдилик сезню архиепископ Феофилакт айтды. Николай Экинчи патчахны джашауундан баш докладны митрополит Климент  этди. Джаш телюню ариу халиге юретиуню юсюнден да Патриархлы литература премияны лауреаты джазыучу Николаев Виктор селешди. Сыйлы Кавказда православ новомученикле бла тобачыланы юсюнден Пятигорск епархияда шыйыхланы канонизация этген комиссияны тамадасы иеромонах (Казаков) Елевферий айтды. Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллгни джазгъан ишлеринден «Православная книга» деген ассоциацияны тамадасы Головин Алексей презентация да этиб селешди. Форумдан сора митрополит Климент, архиепископ Феофилакт бла бирге Пятигорскени ариу джерлерине айланыб эмда Успен Вторафон Бештау эркиши монастырны дин сыйларыны къатында тилек да этди.

3680
Фотогалерея