Кадетхэм я гъэ еджэгъуэр Хэку лъагъуныгъэм теухуа уэрэдкIэ ирагъэжьащ

04.09.2018
Просмотры: 3214

Быйыл 2018-чи джыл Черкесскеде Свято-Сергий гимназиягъа биринчи классына 29 сабий келгенди. 127 гимназиячы 11-чи номерли Аралыкъда къуанч линейкагъа къошулгъандыла. Бу къуанчха, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан, ШКФО-да Полпредни Аппаратыны Къарачай- Черкесиягъа къарагъан федерал инспектору Ясько Юрий бла республиканы Правительствосуну эмда Черкесс шахар Думаны келечилери да келген эдиле. Аралыкъны директору Ляшова Елена бла келген къонакъла сохталаны джангы окъуу джыл бла алгъышладыла. Кадет класслада биринчи дерслени патриотлукъгъа юретген кураторла бардырдыла. Биринчи классны сохталарына, Къарачай-Черкесияда Эресейни ФСБ-ны Чекчи управлениясыны къуллукъчусу Юрьев Сергей, Эресейни Символикасыны юсюнден хапар айтды. «Юные поисковики- спасатели» -деген 2-чи классда Эресейни къутхарыучлуларыны союзуну къуллукъчусу Леднев Игорь, юйдегини ичинде ашхылыкъла бла шохлукъдан хапар айтды. Сабийле да кеслерини иги тенглерини юсюнден хапар айтыб, тенгликни юсюнден да джырладыла. «Спасатели-водники» деген 3-чю классда бусагъатдагъы окъ-тобдан, Аскер-тенгиз флотдан, аскер башчыладан, кемеледен хапарлы болдула. Къарачай-Черкесияда Эресейни ГИМС МЧС-ни къуллукъчусу Родионов Виктор , сабийлени, джайны ичине сейир коллекция модделеге къошулгъан- буз сындыргъан «Арктика» деген кеме бла «Адмирал Кузнецов» авианосецден хапарлы этди. «Спасатели-пожарные» деген 4-чю классда куратор Екатерина Рослякова бла бирге Эресейни аллында борчларын толу толтургъан белгили адамланы эсге тюшюрдюле эмда патриот – ол кесини тилин ,  детлерин билген, кесини къралыны джетишимлерине къуана билген Ата джуртуна къадау болгъан адам болгъанын ангыладыла. Дерследен сора кадетле, патриотизмни белгиси болгъан, Къарачай- Черкесияда клисаланы биринчи джуаблы динчиси, Черкесскеде Покрова Пресвятой Богородицы клисаны тамадасы протоирей Афонин Василийни эсге тюшюрдюле. Сабийле аны юсюнден «Из книги жизни» деген киногъа къарадыла, Василий бабас къуллукъун бардыргъан Покров клисагъа да экскурсия бла бардыла эмда аны къабырына гокга хансла салдыла.

3214
Фотогалерея