Марьинскэ станицэм зэгъусэ тхьэлъэIу щекIуэкIащ

01.09.2018
Просмотры: 4686

Марьинскэ станицэм и уэрам нэхъыщхьэхэм зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ станицэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм и теплъэ – Тхьэм и Анэм и «Моздокская»-р щIыгъуу. Зэгъусэ тхьэлъэIур къыщыувыIащ курыт еджапIэм деж. Абдеж члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ, гъэ еджэгъуэщIэм папщIэ. Зэгъусэ тхьэлъэIур шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ. Станицэм и къэзакъхэм махуэшхуэм ирихьэлIэу члисэм и уэзджынэм деж микрофон фIалъхьащ.

4686
Фотогалерея