Налшык къыщызэIуахащ щоджэным и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

24.08.2018
Просмотры: 4129

Быйыл август айны 22-де Къабарты-Малкъарны Ткаченукону атын джюрютген сурат искусстволаны кърал музейинде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъындан , Прохладный шахарда Никольский клисаны клириги Еремеев Андрей бабасны энчи кермючю ачылды. Анда тюрлю-тюрлю заманлада джазылгъан живопись бла графика жанрда 100 сурат барды. Авторну алгъышларгъа, Къабарты-Малкъарны культурасыны министирини орунбасары Къарчаланы Амина, Нальчик клиса округну джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, республиканы суратчыларыны союзуну келечилери эмда благочинияны динчилери, Никольский клисагъа джюрюген джамагъат аны кибик Прохладный район бла Прохладный шахарда культура къуллукъчула да келген эдиле. Кесини ал сезюнде джуаблы динчи былай чертди, хар бир инсаннга да Алахх кесича бир фахму береди, ол себебден хар бир суратчы да джазыучу да Джаратхан Аллахха, Аны берген къудретине разылыкъ эте  махтау салыб кюрешеди. Керти устаз фахмусуну Андрей бабасны биргесине ишлегенле спас этиб селешдиле. Ала, сабийлеге искусствогъа сюймекликлерин бегитирча уллу юлюш къошханы ючюн джюрек разылыкъларын билдирдиле. Ол кеси да джашаууну 25 джылын устазлыкъ ишге бергенди, аны къауум сохталары суратчыла болгъандыла. Бу джылы болумда, кермючде болгъан суратла къарагъа келгенлени андан бек ич дунияларын джарыкъ этди. Аны тышында да музейде Еремеев Андрейни апоэтика джыйымдыгъын суаблыкъ акция халда сатыу барады, андан тюшген ачханы Турменистандан келген джунчуб джашагъан юйдегиге барликдиле. Бу кермючню иши
сентыбрны 2-не дери барлыкъды.

4129
Фотогалерея