Железноводск и Ольгинскэ члисэм тхьэнапэр ягъэIэпхъуащ

19.08.2018
Просмотры: 2913

Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» теплъэр илъэс зыбжанэ хъуауэ Железноводск и чристэнхэм нэхъ пщIэ зыхуащIхэм ящыщщ. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи ар ягъэкIуэдащ. 2018 гъэм шыщхьэуIум и 19-м Тхьэм и Преображения махуэм щоджэнхэм Ольгинскэ члисэм Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» теплъэр щIахьащ, къалэдэс фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я лъэIукIэ ирагъэщIар. Литургие махуэшхуэ нэужьым теплъэр ягъэнэхуащ. Абы члисэм и увыпIэ къыщыхуагъуэтынущ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм иджы Iэмал яIэнущ Тхьэм и Анэм и теплъэ пщIэ зыхуащIым и пащхьэм деж Тхьэ щелъэIуну.

2913
Фотогалерея