Члисэм и унафэщIыр екIуэлIапIэм щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэм я пашэ хъуащ

09.08.2018
Просмотры: 2628

Мы махуэхэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ екIуэлIапIэ школым и гъэсэн 50-мрэ абыхэм я адэ- анэхэмрэ, члисэм екIуалIэхэр тхьэлъэIум хэтащ. Ар щIидзэным и пэ къихуэу члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, гъуэгуанэ тетхэм папщIэ, иужькIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIунухэм я гъусэу тхьэлъэIум хэтыну кIуащ.
Гъуэгум къыщыувыIэным и пэ къихуэу щихъ Феодосий и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIу Ленинскэ къуажэм дэтым зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. ИужькIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Александровскэ къуажэм кIуащ, Тхьэнапищ псынэпсым деж андез щащтэри, джыназ ин фIэщхъуныгъэ зиIэ Невский Александр и цIэр зезыхьэ члисэм кIуащ. Члисэм гупым къащыIущIащ унафэщI, щоджэн Воротнев Дмитрий, члисэмрэ лъапIэныгъэхэмрэ тепсэлъыхьам. ИужькIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Саблинскэ къуажэм Космэрэ Дамианрэ я цIэр зезыхьэ члисэм щыIащ, телъыджэ къэзыгъэхъу тхьэнапэ члисэм щыIэхэм яхутепсэлъыхьащ.
Гупыр иужь дыдэу къыщыувыIащ Минводы къалэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэ зэхуэхьэсам и деж. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм Тхьэм фIыщIэ хуащIащ узыншэу къызэрагъэзэжам папщIэ.

2628
Фотогалерея