Кисловодск щаухуэнущ джыназ Владимир и цIэр зезыхьэ члисэ

29.07.2018
Просмотры: 4693

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 28-м, Урысейр умэхъын зэращIрэ илъэс 1030-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Кисловодск къалэм щаухуэ «Петергофск» санаторэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ апостол пэлъытэ джыназ Владимир и цIэкIэ яухуэну члисэм и щIыпIэм щагъэтIылъа япэ мывэр. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, къалэм и члисэхэм я щоджэнхэм.
Мывэр щагъэтIылъым хэтащ: санаторэм и унафэщI Туривненкэ Александр, къалэ Думэм и депутатхэр, къалэ советым и ветеранхэм я лIыкIуэхэр, яухуэ члисэм зи нэIэ тетхэр, ухуакIуэхэр, Кисловодск къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.
Члисэр къуажэм щаухуэнущ къалэм и нэхъ лъагапIэ дыдэм – метр 1000 зи лъагагъ Пикет бгым.
ТхьэлъэIур щиухым Пастыр нэхъыщхьэм фIыщIэ яхуищIащ члисэр зыухуэхэмрэ абы зи нэIэ тетхэмрэ икIи псоми ехъуэхъуащ Урысейр умэхъын зэращIамкIэ, апостол пэлъытэ джыназ Владимир и фэеплъ махуэмкIэ. Щихънагъ Феофилакт къызэхуэсахэр къыхуриджащ «Петергоф» санаторэр япэу къызэзыгъэпэща Туривненкэ Владимир и фэеплъыр ягу къагъэкIыжыну.
Иджыпсту Кисловодск и санаторитIым – «Луч», «Вилла Арнест» пхъэ члисэхэр щаухуащ, «Красные камни» зыгъэпсэхупIэм члисэ цIыкIу щыIэщ, Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэкIэ ягъэнэхуар. ДызыхуэкIуэ зэман гъунэгъум къызэIуахынущ пхъэкIэ яухуа члисэ.
Благочиннэм къызэрыхигъэщамкIэ, члисэ ухуэныгъэхэр узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм я Iэгъуэблагъэм щыухуапхъэщ. Iэпкълъэпкъым щеIэзэкIэ псэми еIэзэн хуейщ.

4693
Фотогалерея