Епархием и Советыр хэплъащ егъэджэныгъэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэм

10.07.2018
Просмотры: 2591

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 9-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и унафэм щIэту, Псыхуабэ епархием и унэм Епархием и Советым и зи чэзу зэIущIэ щекIуэкIащ.
ЗэIущIэм и упщIэхэм ящыщ куэдыр теухуауэ щытащ епархием и егъэджэныгъэ Iуэхугъуэхэм. Чристэн тхылъым и махуэр зэрагъэлъэпIар къапщытэжащ. Епархием зэIущIэ, зэпсэлъэныгъэ, дерс, зэхыхьэ, конференцэ 150- м щIигъу щекIуэкIащ. Апхуэдэу хэплъащ Кисловодск и Свято-Сергиевскэ, Черскесск и Свято-Сергиевскэ гимназиехэмрэ епархием и регент курсхэмрэ гъэ еджэгъуэхэм кърикIуахэм.
ЗэIущIэм хэтхэм лъагэу къалъытащ щIыналъэм и егъэджакIуэхэм я семинар чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ ирагъэкIуэкIам кърикIуахэм, Кисловодскрэ Псыхуабэрэ щекIуэкIахэм, «За нравственный подвиг учителя» зэпеуэм увыпIэ лъагэ къыщызыхьа егъэджакIуэхэм ехъуэхъуащ.
Советым хэтхэмрэ ирагъэблэгъахэмрэ гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ инклюзивнэ фестивалым, егъэджэныгъэ, социальнэ аспектхэр зэкъуэзыгъэувам. Апхуэдэ фестивалхэр гъэ къэс ирагъэкIуэкIыну унафэ ящIащ.
Псыхуабэ епархием и нэгъуэщI социальнэ IуэхущIапIэм – Анэхэм папщIэ унэм попечительскэ совет къыщызэIуахыну къыхалъхьащ, кризис центрым зрагъэубгъун папщIэ.
Апхуэдэу епархием и Советыр арэзы техъуащ ЕссэнтIыгу къалэм и «Перикл» алыдж лъэпкъ зэгухьэныгъэм Понт и алыджхэм я лъэпкъ гъэкIуэдым хэкIуэдахэм папщIэ къызэIуахыну къыхалъхьа фэеплъым. Алыдж хэхэсхэр зыдагъэIэпыкъуу Псыхуабэ епархием къызэгъэпэщакIуэ комитет щызэхашэну я мурадщ.

2591
Фотогалерея