Станицэм и члисэм Тхьэ щелъэIуащ экзаменхэр ехъулIэныгъэ яIэу ятын щхьэкIэ

31.05.2018
Просмотры: 2140

Исправнэ станицэм и курыт еджапIэхэм щызэхуащIыжащ 2017/2018 гъэ еджэгъуэр. Станицэм и Михаило-Архангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр школыр къэзыуххэм ехъуэхъуащ дерсхэр ехъулIэныгъэ яIэу къызэраухам папщIэ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Тверск и архиепископ Фаддей и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, станицэм и члисэм гъэ еджэгъуэм кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ, адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ теплъэгъуэ утыку кърахьэу.
Дерсхэр и кIэм нэблэгъащ, ауэ куэдым экзаменхэр ятыну къапэщылъщ. Станицэм и члисэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, аттестацэр къызыпэщылъхэм папщIэ.

2140
Фотогалерея