«ДыгъафIэ къалэм» курсхэр и кIэм щынэблэгъащ

31.05.2018
Просмотры: 2169

2018 гъэм накъыгъэм и 30-м «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ «Этика и культура общения с особенным ребёнком» курсхэр. Курсыр къэзыуха цIыху 30-м сертификатхэр яритыжащ Псыхуабэ епархием члисэ псапэ щIэнымрэ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий. Ар «ДыгъафIэ къалэ» унагъуэ инклюзивнэ зыгъэпсэхупIэм и волонтёр IэнатIэм пэрыхьэнухэм ехъуэхъуащ Тхьэр къадэIэпыкъуну, псапэ лэжьыным ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъэхьэну.
Курсхэм я унафэщI Земцевэ Екатеринэ къыхигъэщащ: «Мы гъэм зэхуэсыр илъэситху зэрырикъур дгъэлъэпIэнущ. Ар дэркIэ зэхыхьэ гуапэщ! Волонтёр хъунухэм сынывохъуэхъу фи лэжьыгъэр къывэхъулIэну, фи ныбжьэгъухэр фIыуэ флъагъуну, ахэр фи гулъытэрэ кIэлъыплъыныгъэмрэ хуабжьу хуэныкъуэщ!» Фигу къэдгъэкIыжынщи, Псыхуабэ, Черкесск епархием и «ДыгъафIэ къалэ» гъэмахуэ унагъуэ инклюзивнэ зэхуэсыр пашэ щыхъуащ «Чристэн жэрдэм 2017/2018» дунейпсо грант зэпеуэм.

2169
Фотогалерея