Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ щигъэлъэпIащ Тхьэнапищым и махуэр

28.05.2018
Просмотры: 3141

2018 гъэм накъыгъэм и 16-м, пщыхьэщхьэм, Тхьэнапищым и пэ къихуэу, 2018 гъэм накъыгъэм и 27-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр, литургиер жиIащ регент Кубэ Аннэ зригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. 
ТхьэлъэIум хыхьэу щихънагъ нэхъыщхьэр махуэшхуэ Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыщхьэм зэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.
ТхьэлъэIу литургие нэужьым архиепископ Феофилакт узэщIыныгъэ жиIащ. ИужькIэ пщыхьэщхьэ тхьэлъIэур иригъэкIуэкIащ.

3141
Фотогалерея