Черкесск къыщызэIуахащ «Наш Афон» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр

25.05.2018
Просмотры: 3333

Быйыл май айны 23-де Черкесскени сурат галереясында «Наш Афон» деген карт ермюч ачылды. Пятигорске ла Черкесск епархияны Къарачай-Черкес Шимал клиса округуну тилеги бла бери 118 экспонатны Ставрополь крайны сурат искусстволарыны музейи келтиргенди. Бу кермюч Къарачай-Черкесияны культура министерствосу эмда Черкесск шахарны Администрациясыны болушлугъу бла къуралгъанды. Ачылыуну кезюуюнде республиканы культура министири Бароков Рамазан былай чертди, Къарачай-Черкес республика Шимал Кавказ окргуда быллай кермюч кегюзтюу бла биринчи болгъанды. Черкесскени башчысы Беланов Евгений да, не тюрлю миллетни да арасында джылыу сакъланнгшанын кергюзген, быллай мероприятияланы уллу магъаналыкълары болгъанын айтды. Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну  приходларыны джуаблы православ динчиси протоирей Нартов Александр, Афонну дин адетлери Шимал Кавказны дин джашауу бла кесгин байланыб келгенин да айтды. Афонну монахлары 19-чу мюрню ахырында – Тебен Архызда Александро-Афон Зеленчюк эркиши монастырны эмда 20-чы емюрню ал сюреминде Пятигорск шахарны къатында Успен Втор-Афон Бештау эркиши монастырны ишлегендиле. Къараргъа излегенлеге кермюч июнну 7-не дериишлейди. Хакъсыз кириледи.

 

3333
Фотогалерея