Кисловодскрэ Суворовскэ станицэмрэ щрагъэкIуэкIащ IутIыж тхьэлъэIухэр

17.04.2018
Просмотры: 2288

Тхьэмахуэ нэхум и щэбэтым, Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн Кисловодск члисэм и щоджэнхэмрэ Санкт-Петербург къикIа хьэщIэ – иеродиакон Иоанн (Галумов) сымэ IутIыж тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ апостол пэлъытэ, щихъ, куржым и узэщIакIуэ Нинэ и цIэр зэрихьэу яухуэ утым. ЧлисэщIэр Батарейнэ бгым щаухуэ – Кисловодск и ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ. УтымкIэ панорамэ къекIу къыщызэIуах, яухуэ члисэм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ Джинальскэ хребетыр щыIэщ, Кабаныбгымрэ Седло ЦIыкIумрэ я лъагагъыу.
ТхьэлъэIум хэтащ – яухуэ члисэм и ктитор Лобжанидзе Павел, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископым члисэ ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Музенитов Павел, къалэ администрацэм, Кисловодск и куржы зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн псоми ехъуэхъуащ IутIыж махуэшхуэмкIэ икIи Тхьэм и унэ яухуэн зэрыхуеймкIэ икIи абы ехьэлIа къарурэ шыIэныгъэрэ яIэну захуигъэзащ, ухуакIуэхэм, псапащIэхэм папщIэ Члисэм сыт щыгъуи Тхьэ зэрелъэIунур ягу къигъэкIыжри.
Суворовскэ станицэм щихъ апостол Фомэ и цIэр зезыхьэ члисэм IутIыж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман Христос и IутIыжымрэкIэ ехъуэхъуащ станицэм и алыдж зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэу члисэ цIыкIум щызэхуэсахэм.

2288
Фотогалерея