Кисловодск ягу къыщагъэкIыжащ Шаляпин Фёдор и фэеплъыр

14.04.2018
Просмотры: 2455

Кисловодск, вокзалым пэмыжыжьэу, жьы хъуа псейхэм япэгъунэгъуу щытщ 1903 гъэм яухуа псэуалъэр. Къалэ-зыгъэпсэхупIэм дэсхэм ар Шаляпин Фёдор и дачэущ зэрацIыхур. Дунейпсо оперэ театрым и артист цIэрыIуэ Шаляпин фёдор и унагъуэм папщIэ блэкIа лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм фэтэру иIыгъыу щытащ. Нобэ а псэуалъэм «Дача Шаляпина» литературно-макъамэ музейр щыIэщ, къалэм и щэнхабзэ центрыр.
2018 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м музейм щекIуэкIащ уэрэджыIакIуэ иныр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа фэеплъ зэхыхьэ. Музейм и унафэщI Красниковэ Ольгэ абы хэтыну иригъэблэгъащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Шаляпин Фёдор и фэеплъым деж, благочиннэр къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэу, абы и хьэщIэ щызэхуэсахэм Христос и IутIыж махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI псалъэхэр ялъигъэIэсащ. Благочиннэм ягу къигъэкIыжащ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэм и гъащIэр Чристэн диным епхауэ зэрыщытар. Фёдор псапэ ищIэу щытащ,
члисэхэм уэрэдхэр щыжиIэу, члисэ уэрэдхэр утыкухэм щигъэзащIэу. IутIыж фIэхъускIэ псоми защыхуигъазэм, щоджэным Шаляпин Фёдор и псалъэхэр къихьащ: «Христос ЛIахэм каъхэтэджыкIыжащ!». Урысейм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Шаляпин фёдор цIыхубэм зэи ящыгъупщэнукъым.

2455
Фотогалерея