Архиепископ Феофилакт щоджэнхэмрэ Псыхуабэ и члисэхэм екIуалIэхэмрэ ехъуэхъуащ

09.04.2018
Просмотры: 4029

Быйыл апрель айны 8-де Джарыкъ Пасханы биринчи кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында байрамгъа джоралаб кечеги дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну ШКФО-ну ара шахарыны клисаларыны тамадалары этдиле. Анда православ зикирлени регент Анна Куба башчылыкъ этген клисаны хору джырлады. Владыка бла бирге тилек этерге шахарны талай джамагъаты бла къонакълары да келген эдиле. Дин къуллукъну аллы бла Владыка – пасхалы раылыкъ бла Сыйлы Дерден келген православ дин ахлулагъа Байлыкълы отну бир кесекчигин берди, аны тышында да татлы пасха саугъала берди аланы гичте сабийле бек сюйюб ашадыла.

4029
Фотогалерея