Члисэхэмрэ утыкухэмрэ Тхьэ щелъэIуащ гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ

29.03.2018
Просмотры: 2209

Псыхуабэ, Черкесск епархием и члисэ псоми мафIэс нэужьым и ещанэ махуэм Кемеровэ къалэм и «Зимняя вишня» сату щIапIэ-нэгузыужьыпIэ центрым гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм я псэр зэгъэн папщIэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ. Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам 2018 гъэм гъатхэпэм и 27-м тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэу щоджэн Великородный Павелрэ къардэн Ендовицкий Сергийрэ. ХэкIуэдахэм папщIэ Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэм щыпсэухэр.
Псыхуабэ Тхьэм и Анэм и «Всех скорбящих радость» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм а махуэм щIалэгъуалэмрэ Псыхуабэ и студентхэмрэ щызэхуэсащ. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ епархием и ЩIалэгъуалэ советым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия.
Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм члисэм тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ. Щоджэнхэу Афонин Иоаннрэ Иванов Алексийрэ Тхьэ щелъэIуащ ТекIуэныгъэм и Паркым гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм щыхуагъэува фэеплъым деж. Гъатхэпэм и 28-м, фэеплъ пэкIум и пэ къихуэу Железноводск къалэ- зыгъэпсэхупIэм хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ къалэм и Покров члисэм и щоджэн Абрамов Михаил.
А махуэм Суворовскэ станицэм щрагъэкIуэкIащ Кемеровдэсхэм дыфщIыгъущ Iуэхур. ЦIыху щитIым щIигъу ЗауэлI ЩIыхьым и мыужьыхыж мафIэм кIуащ. Абыхэм шар хужьхэмрэ шэху уэздыгъэхэмрэ яIыгът. Кемеровэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм пIэщIэрыщIу хуагъэува фэеплъым деж шэху уэздыгъэхэмрэ хьэпшыпхэмрэ щагъэуващ. Станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ мафIэсым хэкIуэдахэм папщIэ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым шар хужьхэр уафэгум ираутIыпщхьащ.

ЕссэнтIыгу и Пантелеимоновскэ члисэм и утыкум гъатхэпэм и 28-м махуэкум щызэхуэсащ властым и лIыкIуэхэр, граждан щэ бжыгъэхэр, къалэм и хьэщIэхэр. Фэеплъым деж удз гъэгъахэр, зэрыджэгу хьэпшыпхэр, шэху уэздыгъэхэр тралъхьащ. ТхьэлъэIу нэужьым къызэхуэсахэм захуигъэзащ щоджэн Журавлёв Михаил.
Фэеплъ Iуэхур Новоблагодарнэ къуажэми щекIуэкIащ. Фэеплъ пэкIум и пэ къихуэу Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм я псэр зэгъэн папщIэ. ХэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэр, курыт еджапIэм и еджакIуэхэр, къуажэдэсхэр. Абыхэм удз гъэгъахэр, зэрыджэгу хьэпшыпхэр къыздахьащ, шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ.
Зеленчукскэ станицэм и фэеплъ пэкIум жылэм дэсхэр щызэхуэсащ, я сабийхэр я гъусэу. Абыхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ район администрацэм и Iэтащхьэ Салгапаров Анатолий, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Зеленчукскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Фёдоров Владимир, Жылагъуэ советымрэ Урысей МВД-м и МО-м и Ветеранхэм я советымрэ я унафэщI, полицэм и майор тIысыжа Батчаев Мухьэт, Зеленчукскэ район сымаджэщ нэхъыщхьэм и дохутыр нэхъыщхьэ Гололобов Евгений. Зы дакъикъэкIэ щыгъуа нэужь, хэкIуэдахэм я фэеплъу шар хужьхэр уафэгум ираутIыпщхьащ.

2209
Фотогалерея