Щихънагъ Феофилакт ягу къигъэкIыжащ щихъ Египетская Марие и тхьэлъэIур

24.03.2018
Просмотры: 2935

2018 гъэм гъатхэпэм и 23-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ епархием и унэм и Иверскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, члисэ округхэм я благочиннэхэм, епархием и къудамэхэм я унафэщIхэм, къулъшырыфхэм щыIэхэм, щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. ТхьэлъэIум хэтащ Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым и унафэщI игумение Варварэ (Шурыгинэ), гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм я гъусэу, Псыхуабэ щыпсэухэр, епархием и управленэм и лэжьакIуэхэр.

Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ щихъ Египетская Марие гуэныхьхэр зэриIуэтэжам теухуауэ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэр яIущIащ тхьэлъэIум хэтхэм. Члисэ гъащIэм и Iуэху зэIумыбзхэм, Христос ЛIахэм къазэрыхэтэджыкIыжа махуэшхуэм зэрызыхуагъэхьэзырынум тепсэлъыхьащ.
А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Тхьэм и Анэм и акафистым къыщеджащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм.
ТхьэлъэIу уэрэдыр игъэзэщIащ регент Кубэ Аннэ зригъакIуэ члисэ зэхуэхьэсам и хорым. Хабзэ зэрыхъуауэ Пастыр нэхъыщхьэр Шестопсалмием къеджащ иужькIэ Акафист къеджэныгъэр иригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ.

2935
Фотогалерея