Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ НэщI Иным и етIуанэ тхьэмахуэм и литургиер

05.03.2018
Просмотры: 3030

2018 гъэм гъатхэпэм и 4-м, НэщI Иным и етIуанэ тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм щепсэлъащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым екIуалIэхэм.

3030
Фотогалерея