Кисловодск округым и щоджэнхэр я лэжьэгъум ехъуэхъуащ

03.03.2018
Просмотры: 2953

2018 гъэм гъатхэпэм и 2-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Ермоген и фэеплъ махуэм, Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым, Кисловодск къалэ- зыгъэпсэхупIэм и члисэм щекIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и щоджэнхэм я зэхуэсрэ гуэныхьхэр щаIуэтэжрэ. Гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр иригъэкIуэкIащ благочинием и щоджэным. ИужькIэ щоджэнхэм литургие ирагъэкIуэкIащ фIыщIэ тхьэлъэIур щIыгъуу. Благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур лъигъэIэсащ. Гермоген ехъуэхъуащ «Скоропослушница» чристэн сабий гъэсапIэм екIуалIэхэр.
ТхьэлъэIу нэужьым щоджэнхэр зэхуэсащ, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу. ЗэIущIэм щыхэплъащ екIуэлIапIэм и гъащIэм теухуа Iуэхугъуэхэм. Ахэр нэхъыщхьэу тепсэлъыхьащ тхьэлъэIу литургие къулыкъум. Абы тепсэлъыхьыну къыщыхалъхьащ 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-дыгъэгъазэм и 2-хэм Архиерей Члисэ зэхуэхьэсам и зэхуэсышхуэм.
Зэхуэсым нэхъыщхьэу къыщаIэтащ Чристэн тхылъым и махэум округым и екIуэлIапIэхэм щекIуэкIыну зэIущIэхэм я планым. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм Урыс Чристэн Члисэм и епархие псоми щрагъэкIуэкIынущ Чристэн тхылъым и члисэпсо махуэшхуэр. Ар траухуэнущ урысейм япэу къардэн Федоров Иван и «Апостол» тхылъыр 1964 гъэм гъатхэпэм и 14-м къызэрыщыдэкIам.
Апхуэдэу зIэущIэм щоджэнхэр щызэхъуэжащ екIуэлIапIэм сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ зэрыщыдэлажьэм, «Подростки в воскресной школе: актуальные формы работы. Как провести цикл занятий на природе с привлечением волонтеров» вебинар къэблагъэм ахэр хэтыну зэрыхьэзырым. Ар дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ Синод къудамэм къызэригъэпэщащ.
Мы махуэхэм егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм Iуэху зэIумыбзу къыщонэж «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр» къыхэхыныр. Благочиннэм дин щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий ягу къигъэкIыжащ адэ- анэхэм я зэхуэсхэм зэрыхэтын хуейр. Зэхуэсым нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми щыхэплъащ.

2953
Фотогалерея