Къэрэшей-Шэрджэсым ягу къыщагъэкIыжащ зауэлI- интернационистхэр

16.02.2018
Просмотры: 2666

2018 гъэм мазаем и 15-м Черкесск ЛIыхъужьхэм я алее щыIэм жылагъуэр щызэхуэсащ. Ар теухуауэ щытащ Афганистаным зауэлIхэр къызэрырагъэкIыжрэ
илъэс 29-рэ зэрырикъум. ПэкIум хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и къэрал властым, Черкесск къалэм и мэрием, ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) и депутатхэм я лIыкIуэхэр, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, зауэлI-интернационалистхэр, Черкесск и «Пост №1» дзэ-патриот Центрым и лэжьакIуэхэр, и армеец ныбжьыщIэхэр, курыт
еджапIэхэм я гъэсэнхэр. Зэхыхьэр щыщIидзэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и муслъымэнхэм я духовнэ управленэм Черкесск къалэмрэ Прикубанскэ районымрэ щиIэ къудамэм и Iимам Семэн Хьэсэн-Хьэжырэ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александррэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ икIи дыуэ ящIащ хэкIуэдахэм папщIэ. Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэм и цIэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Правительствэм и унафэщI Озов Аслъэн.
Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ КъШР-м и ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) социальнэ политикэмкIэ, цIыхухэм я узыншагъэмрэ щIыуэпсымрэ хъумэнымкIэ, и Комитетым и унафэщI Червоновэ Еленэ, республикэм и дзэ комиссар Темиров Арсен, Къэрэшей-Шэрджэсым Афган зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэу щыIэм и унафэщI, зауэм хэта Мамчуев Исса-Али, Афган зауэм и ветеран Дюрменов Юсуф, Афган зауэм теухуа «Время выбрало нас» фестивалым пашэ щыхъуа, Черкесск къалэм и гимназие №17-м и 8 классым и еджакIуэ Бандурк Дарья. Къэпсэлъахэм зауэлIхэм фIыщIэ хуащIащ, армэмрэ флотымрэ я ветеранхэм, щIыпIэ нэхъ «Пщтырхэм» щызэуахэм. ПэкIум хэтхэм ягу къагъэкIыжащ дзэ-интернационалистхэр икIи хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ, ЛIыхъужьхэм я аллеем.
А махуэм пэкIур щекIуэкIащ Зеленчукскэ станицэм и фэеплъым деж. Ветеранхэм фIыщIэ псалъэкIэ захуигъэзащ станицэм и Петропавловскэ члисэм и клирик щоджэн Гурин Алексей, ПэкIум апхуэдэу хэтащ Афган зауэм хэтахэр, Зеленчукскэ районымрэ станицэмрэ я администрацэм я лIыкIуэхэр, класс нэхъыжьхэм щеджэхэр.

2666
Фотогалерея