Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт иригъэкIуэкIащ епархием и хъыбарегъащIэ къудамэм и зэIущIэр

10.02.2018
Просмотры: 2929

2018 гъэм мазаем и 9-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ  Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ къалэм и Тхьэнапищ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Тхьэм и Анэм и Смоленскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, Тхьэнапищ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фомин Вячеслав, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.

ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъым Иоанн Дыщэ Iупэм Тхьэм и фIыщIэ хуищIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ захуигъэзащ. А махуэ дыдэм Псыхуабэ епархием и унэм, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт епархием и хъыбарегъащIэ къудамэм и зэIущIэ. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ къудамэм и лэжьакIуэхэр, журналыр къыдэзыгъэкIхэр, блогерхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр.
Илъэсым кърикIуахэр щызэхалъхьэжым, Пастыр нэхъыщхьэм фIыщIэ яхуищIащ я лэжьыгъэм папщIэ икIи къыхигъэщащ социальнэ сайтхэм я напэкIуэцIхэм зэрызыщиубгъур, Телеграм мессенджерыри хыхьэу. Къызэхуэсахэм епархием и напэкIуэцIыр Инстаграмым эфир занщIэкIэ къызэрыщатыр щIэщыгъуэу къагъэлъэгъуащ. Сайт псоми аккаунтыр зэрыщылажьэр къыхагъэщащ. Епархием и благословенный Кавказ» журналым и зыужьыныгъэми зэман трагъэкIуэдащ. Апхуэдэу телепроектыщIэхэр къыхалъхьащ. Чристэн радиом епархием и Iэгъуэблагъэм зэрызыщрагъэужьынуми къытеувыIащ. ЗэIущIэм хэтхэм къагъэлъэгъуащ 2018 гъэм къапэщылъ Iуэхугъуэхэм.

2929
Фотогалерея