Архиепископ Феофилакт ягу къигъэкIыжащ лIыхъужьхэр икIи ехъуэхъуащ полицэм и лэжьакIуэхэм

2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ щIыхь Аллеер къыщызэIуахым, къэралкIуэцIыдзэм и органхэм я лэжьакIуэхэм ятеухуам. Полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей Урысей МВД-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм Урысейм и ЛIыхъужь 36-м я фэеплъхэр ягъэуващ. 

Зэхыхьэхэм хэтащ Жылагъуэ советым хэтхэр, лIыхъужьхэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, щIэблэм щапхъэ зытраххэр. ЗэIущIэм хэтахэм фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ икIи лIыхъужьхэр зы дакъикъэкIэ ягу къагъэкIыжащ. ЩэкIуэгъуэм и 10-м архиепископ Феофилакт хэтащ полицэм и лэжьакIуэхэм я професиональнэ махуэшхуэр щагъэлъапIэм – УФ-м и къэралкIуэцI органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм. 

Полицэ нэхъ жыджэрхэм тыгъэ хуащIащ къэрал, IуэхущIапIэ дамыгъэхэр. Урысей МВД-м и щIыхь тхылъыр иратащ Урысей МВД-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей. Архиепископ Феофилакт Пятигорск епархием и фIыщIэ тхылъхэр иритащ икIи ехъуэхъуащ зи профессиональнэ махуэр зыгъэлъапIэхэм икIи я къулыкъукIи я унагъуэкIи ехъулIэну захуигъэзащ.

Просмотров: 1493

Поделиться

VK:39834