Щоджэнхэр ехъуэхъуащ «Машук» гупым хэтхэм я юбилеймкIэ

Урысей гвардие федеральнэ дзэ къулыкъущIапIэм Ставрополь крайм щиIэ «Машук» гупыр къызэрыунэхурэ илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ зэIущIэ зэхэтащ щэкIуэгъуэм и 8-м Пятигорск къалэм Дементьев А. Д. и цIэр зезыхьэ ГДК №1-м. 

ОМОН-р ССCР-ми Урысейми я тхыдэм и къудамэ нэхъ цIэрыIуэу зэрыщытыр къыхагъэщащ. Илъэс 30-м къриубыдэу абы и лэжьакIуэхэм мызэ-мытIэу я лэжьыгъэм зэрыхащIыкIыр ягъэлъэгъуащ, терроризмымрэ экстремизмымрэ япэщIэувэурэ. 

Зэхыхьэхэм хэтащ Урысейгвардием и Управленэ Ставрополь крайм щыIэм и унафэщI, полицэм и полковник Казаков Алексей, Пятигорск епархием и лIыкIуэхэу IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константинрэ «Машук» гупыр зи нэIэм щIэт щоджэн нэхъыжь Шевченкэ Максимрэ, къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, гупым и лэжьакIуэхэр, я унагъуэхэм щыщхэр, ОМОН-м и ветеранхэр.

Щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин ОМОН-м «Машук» къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Медведь Борис иритащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и тхьэнапэр щIыгъуу.

ЗэIущIэр Урысейгвардием Кавказ-Ищхъэрэ округым уэрэдымрэ къафэмкIэ щиIэ ансамблым и махуэшхуэ концерткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1388

Поделиться

VK:39834