Щоджэнхэр ехъуэхъуащ зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ

Железноводск къалэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрейрэ щоджэн Абрамов Михаилрэ 2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-6-хэм екIуэкIа махуэшхуэхэм къыщыпсэлъащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуахэри хыхьэу. 

Андрей къыхигъэщащ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIахэм, дин щхьэхуэхэм итхэм яку зэныбжьэгъугъэ зэрыдэлъыр. 

Просмотров: 1651

Поделиться

VK:39834