ЩIэныгъэ гуэдзэнхэмкIэ центрым фыкъыдогъэблагъэ

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ!
Пятигорск къалэм и Лазаревскэ члисэм щIэныгъэ гуэдзэнхэмкIэ и «Светлячок» 
центрым сабийхэр къащтэ илъэси 4 ныбжьым итхэм щыщIэдзауэ. Тхыгъэм къыщыхьа 
номерымкIэ зрагъэтх. Ди унагъуэшхуэм псори фыкъыдогъэблагъэ.

 

Просмотров: 7459

Поделиться

VK:39834