Епархием и IуэхущIапIэр хагъэхьащ Урыс Чристэн Члисэм и реестрым

 Ныбжьэгъухэ! Псыхуабэ епархием и «Кавказский Паломник» IуэхущIапIэр 
хагъэхьащ Урыс Чристэн Члисэм и IуэхущIапIэхэм я реестрхэм (центрхэм). Кавказым и 
Минводы, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я Iэгъуэблагъэм, дэ, иджыпсту 
щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIунухэм я Iуэхухэр къызэзыгъэпэщу итыр ди закъуэщ. 
Сыт ар къыщIыхэдгъэщыр? Тхьэ уелъэIуну гъуэгу ущытехьэкIэ, псом хуэмыдэу 
епархие нэхъ пхыдзахэм, нэхъыщхьэр члисэхэмрэ чристэн цIыхухэмрэ пыщIэныгъэ 
уахуиIэнырщ. Ар зыщывмыгъэгъупщэ, щIыналъэ лъапIэхэм Тхьэ елъэIуну кIуэхэ! 
Апхуэдэу щытащ ди япэ ита фIэщхъуныгъэ зиIэхэри. Тур IуэхущIапIэхэмрэ щIыналъэ 
лъапIэм Тхьэ елъэIуну Iуэхур къызэзыгъэпэщхэмрэ я къалэныр нэгъуэщIщ. А Iуэхум 
фыщыпэрыхьэкIэ фегупсысыну фыкъыхузоджэр! 

Просмотров: 1016

Поделиться

VK:39834