Железноводск къыщызэIуахащ псынэпсхэр гъэнэхун лъэхъэнэр

Махуэшхуэм и япэ махуэхэм Псыхуабэ епархием и Минераловодскэ округым и 
щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий я пашэу, Железноводск 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ Порков члисэм 
щыщIэдзауэ Славянскэ, Смирновэ псынэпсхэм кIуащ. Щоджэнхэм псыхэр ягъэнэхуащ 
икIи тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ лъэхъэнэр зэрырагъажьэмкIэ. 

 

Просмотров: 1485

Поделиться

VK:39834