Благочиннэр ехъуэхъуащ дзэм ираджахэм

 2023 гъэм накъыгъэм и 2-м Новопавловскэ къалэм щагъэлъэпIащ дзэм къулыкъу 
щызыщIэхэм я махуэшхуэр. ЩIалэгъуалэр ирагъэжьащ администрацэм, военкоматым, 
щэнхабзэмкIэ къудамэм я лIыкIуэхэм. Абы къыщыпсэлъащ Псыхуабэ епархием и 
Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Гордин Александр. Щоджэным дзэм 
къулыкъу щызыщIэхэм яритащ жорхэр, дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я тхьэлъэIу 
тхылъхэр. 

Просмотров: 938

Поделиться

VK:39834